Územní rozhodnutí a regulativ

ÚR - dělení pozemků, ÚR umístění stavby:

 

 

 

Č.j.: Výst. 851/08/Hoř-2

Spis. zn.: 851/08/328/Hoř                                                                                          Kladno, dne 6. 5. 2008

Vyřizuje: A. Hořejší, pov. č. T-5/2006-OV, linka 302

 

ROZHODNUTÍ

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

 Výroková část:

Odbor výstavby Magistrátu města  Kladna, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1, písm e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 91 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o dělení pozemků, kterou dne 29.2.2008 podal

Václav Vrbský, nar. 14.2.1934, U Kapličky 1, 273 64  Doksy,
Ing. Bořivoj Vágner, nar. 2.9.1965, Bellevue 3238, 272 01  Kladno-Kročehlavy

které zastupuje Meritum Kladno s.r.o., IČ 27455262, Fr. Tlustého 3091, 273 08  Pchery,


 

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

 

I.                   Vydává podle § 82 a 92 stavebního zákona a § 12 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření

r o z h o d n u t í   o   d ě l e n í   p o z e m k ů

parc. č. 1185/2 (vedený v EN), p. p. k. 1183, 1185, 1186/1, 1187/1, 1209, 1212, 1218 (vedených ve zjednodušené evidenci – PK) v katastrálním území Doksy u Kladna, z důvodu vymezení parcel pro umístění technické a dopravní infrastruktury a parcel pro umístění rodinných domů.

 

II.                Stanoví podmínky pro dělení pozemků:

1.      Dělení pozemků bude provedeno v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, dle výkresu „Návrh parcelace“, který zpracovala Ing. arch. Dana Pokojová, autorizovaný architekt v 02/2008 pod č. zak. 11/2007. Nově vymezené parcely pro plánované umístění RD budou přístupné z  pozemku určeného pro veřejnou komunikaci.

2.      Vyhotovený geometrický plán bude předložen zdejšímu odboru k potvrzení.

 

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Václav Vrbský, nar. 14.2.1934, U Kapličky 1, 273 64  Doksy
Ing. Bořivoj Vágner, nar. 2.9.1965, Bellevue 3238, 272 01  Kladno-Kročehlavy

 

Odůvodnění:

Dne 29.2.2008 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o dělení pozemků v kat. území Doksy u Kladna, které jsou schváleným územním plánem obce Doksy-změna č. 3 určeny pro nízkopodlažní bydlení.

Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení dotčeným orgánům, účastníkům řízení a veřejnosti. K projednání žádosti současně nařídil ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den 11. 4. 2008, o jehož výsledku byl sepsán protokol.

Dělení pozemků je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací.

Stanoviska sdělili:

-         dotčené orgány, vlastníci technické infrastruktury

Rozhodnutí o zřízení připojení plánované komunikace k silnici II/606 vydal odbor dopravy a služeb Magistrátu města Kladna dne 30. 4. 2008 pod čj. OdaS/1488/08/280.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Obec Doksy

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

-          Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vyhodnocení připomínek veřejnosti:

-         připomínky veřejnosti nebyly uplatněny

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

-         Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

 

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru územního a stavebního řízení Krajského úřadu Středočeského kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Stavební úřad po právní moci rozhodnutí předá ověřený situační výkres žadateli, případně obecnímu úřadu, jehož územního obvodu se dělení pozemků týká, není-li sám stavebním úřadem.

 

Alena   H o ř e j š í

oprávněná úřední osoba

 

 

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

 

Vyvěšeno dne: ..............................                             Sejmuto dne: ....................................

 

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

  

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích ve výši 500.- Kč byl uhrazen

 

Obdrží:

účastníci (doručenky)
Meritum Kladno s.r.o., Fr. Tlustého 3091, 273 08  Pchery
 

Obec Doksy, Sokolská 305, 273 64  Doksy


dotčené orgány státní správy
Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje se sídlem v Kladně - krajské ředitelství, Jana Palacha 1970, 272 00  Kladno
Magistrát města Kladna - odbor dopravy a služeb, nám. Starosty Pavla 44, 272 01  Kladno

 

 

 

REGULATIV

 

Meritum Kladno s.r.o. Ctiborova 3091, 272 01 Kladno, tel. 777 587 505, email: info@meritumkladno.cz